Algemene Voorwaarden

1A. De inschrijving geschiedt op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs en een recent bankafschrift of bankpas, waarvan een kopie zal worden vervaardigd en in de administratie van Sportmani bewaard zal worden.

 

 1B. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Sportmani en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.

 

1C. De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor bepaalde tijd. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

 

2A. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Sportmani. Bij gebreke van tijdige betaling na 2e  keer, is de deelnemer dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, een boete verschuldigd van € 7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

 

2B. De abonnementsgelden zullen maandelijks in de periode tussen de 26ste dag en het einde van de maand middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven.

 

 2C. Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en Sportmani de deelnemer een herinneringsnota dient te zenden, is de deelnemer een verdere boete van € 7,50 verschuldigd voor iedere schriftelijk actie die Sportmani daarna dient te ondernemen.

 

2D. De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Sportmani

 

 3A. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de lidmaatschap voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Sportmani niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

 

4A. Tussentijdse opzeggingen is niet mogelijk. Wel kan de lidmaatschap(bijdrage) voor één maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts.

 

4b. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een brief en of e-mail. Bij uitschrijving geld een opzegtermijn van 1 maand.

 4C. Deelnemer ontvangt na afmelding bericht, op welke wijze hij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen.

5A. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen, zulks na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

5B.. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Sportmani worden gemaakt dienen door de deelnemer aan Sportmani te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Sportmani de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.

6A. Sportmani behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum één en twintig dagen per jaar (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

7A. Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sportmani geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).

 

7B. Sportmani is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Sportmani is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.